Vanliga frågor / Frequently Asked Questions

Jobbar ni åt privatpersoner som hyr sin bostad? / Do you work for private individuals who rent their home?


Ja, det gör vi samt följer upp nästkommande vardag för att se hur hyresgästen kan gå vidare om skadan kräver efterarbete.

___

Yes, we do that and follow up next weekday to see how the tenant can proceed if the damage requires additional work.
Är sanering farligt? / Is decontamination dangerous?


Det beror alldeles på hur man hanterar saker och ting. Vi bedömmer alltid alla enskilda tillfällen för att minimera risken för människor, djur och natur.

___

It all depends on how you handle things. We always assess every single occasion to minimize the risk to people, animals and nature.
Är sanering ROT och RUT berättigat? / Are ROT and RUT remediation justified?


Vissa delar kan vara det, t.ex tak eller fasadtvätt. Om man sanerar något i samband med en renovering kan det vara enligt skatteverkets regler. Det bästa är att alltid kolla på skatteverket.se innan och se om man är berättigad, vi hjälper självklart till med detta också om det skulle vara aktuellt.

___ Some parts may be it, for example roof or facade wash. If you sanitize something in connection with a renovation, it may be in accordance with the tax authority's rules. The best thing is to always check skatteverket.se before and see if you are justified, we obviously help with this also if it should be relevant.
Varför JOUR? / Why JOUR?


När någon hamnar i ett läge där det behövs akuta insatser kan det vara känslomässigt svårt. Vi har lång erfarenhet och anser att det är lika viktigt att vara ett stöd som att göra ett bra och snabbt jobb.

___ When someone ends up in a situation where emergency intervention is needed, it can be emotionally difficult. We have long experience and believe it is just as important to be a support as to do a good and fast job.
Varför hittar jag inga priser på er sida? / Why are there no prices on your website?


Det är omöjligt för oss att sätta ett pris på våra tjänster innan vi fått information av dig som kund. Så fort vi fått reda op vad ditt problem är kan vi skicka en offert. Våra priser är är marknadsmässiga och vi skräddarsyr lösningar åt våra kunder! ___ It is impossible for us to put a price on a service before we have received information from you as a customer. As soon as we have clarified your problem we will send a quote. Our prices are market-based and we tailor the solutions to suit you as a customer!
Mitt hus är grönt på norrsidan, jag tror det är alger, vad ska jag göra? / My house is green on the north side, I think it's algae, what should I do?


Det finns många knep i stugorna men ganska få av dessa håller i längden. En alg som växer på din fasad livnär sig på vatten. Det innebär att om du spolar av väggen med högtryck så händer inget utom att rötterna sitter kvar och algen flyger omkring i luften för att få grepp någon annanstans. Man måste få död på roten och der gör man med hjälp av t.ex vissa kemikalier som innehåller sälta. Algen dricker då vattnet tills den sprängs eller förtorkar sig. För bästa resultat kan man se om RUT avdraget gäller och anlitar en auktoriserad firma.

___ There are many tricks in the cabins, but quite a few of these last in length. An alga that grows on your facade feeds on water. This means that if you flush the wall with high pressure, nothing happens except that the roots remain and the algae flies around in the air to get a grip somewhere else. You have to get dead on the root and there you do with, for example, certain chemicals that contain salts. The algae then drinks the water until it bursts or dries. For best results you can see if the RUT deduction applies and hires an authorized company.
Hur vet man om någons blod eller annan kroppsvätska är smittad? / How do you know if someone's blood or other body fluid is infected?


Det vet man inte utan att göra tester. Man ska aldrig torka upp någon annans blod eller kroppsvätska om man inte vet hur man ska göra eller om man inte vet vem personen är. Låt alltid utbildad personal ta hand om sådant.

___ You do not know this without doing tests. You should never dry someone else's blood or body fluid unless you know how to do it or if you do not know who the person is. Always have trained personnel take care of such.
Vad kan jag göra för att undvika mögel i krypgrunden? / What can I do to avoid mold in the house foundation?


En bra metod som man gör är att ta bort allt eventuellt organiskt material som ligger på backen, plastar backen med åldersbeständig plast och eventuellt uppåt mot golvet. Man kan sedan installera avfuktare som är lämpad. Man bör alltid be någon som kan avfuktning om hjälp för att installera rätt maskin och på rätt sätt.

___ A good method that you do is to remove any organic material that is lying on the slopes, plastic the slopes with age-resistant plastic and possibly upwards towards the floor. You can then install dehumidifier that is suitable. You should always ask someone who can dehumidify for help to install the right machine and the right way.
Är det inte otäckt att jobba där någon avlidit? / Is it awful to work where someone has died?


Oavsett hur och varför en människa dör ska vi hantera det med största respekt och jobba så osynligt vi bara kan. Spekulationer och publik är inget vi vill ha. ___ No matter how and why a person dies, we should handle it with the utmost respect and work as invisibly as we can. Speculation and crowds are nothing we want.